COMPETÈNCIES I FUNCIONS

 

 

PLE DE L'AJUNTAMENT

 

 

El Ple, integrat per l'alcalde/essa i els/les regidors/ores, és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal. Exercix las atribucions que li conferix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, en els termes en què ha sigut modificada por la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local.

 

Està integrat per 21 regidors/ores, i presidit per l'alcalde/essa.

 

El Ple de l'Ajuntament pot acordar la delegació d'aquelles de les seues competències, per a les quals no s'haja establit la prohibició de realitzar-la, en la Junta de Govern Local.

 

Règim de sessions del Ple

 

Per acord plenari de 19 de juny de 2015, es disposa que el Ple de l'Ajuntament d'Alzira celebrarà una sessió ordinària mensual, l'últim dimecres de cada mes, a les 19 hores, en qualsevol estació de l'any, sense perjudici de celebrar les sessions extraordinàries que procedisquen en els termes legalment previstos.

 

En cas que l'últim dimecres d'algun mes coincidisca amb dia festiu, la sessió ordinària se celebrarà el següent dia hàbil.

 

Així mateix, durante el mes d'agost de cada exercici econòmic no se celebrarà la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament.

 

Publicació de la documentació dels Plens Municipals

 

Ordres del dia

 

Pot consultar l'orde del dia de la pròxima sessió plenària en el següent enllaç:

http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/ajuntament/ple-municipal/orden-del-dia-de-la-proxima-sesion-plenaria

 

L'històric dels ordes del dia de les sessiones plenàries es pot consultar en el següent enllaç:

 

(2016)http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/ajuntament/ple-municipal/acta-2017

Idem resta anys???

 

 

Actes de les sessions

Les actes de les sessions plenàries s'elaboren a través del sistema de VídeoActa. La VídeoActa es basa en la integració vídeo i documents electrònics firmats electrònicament per mitjà de certificat digital o DNI electrònic.

El sistema combina la gravació en vídeo dels plenaris municipals amb el document electrònic que conté l'orde del dia del ple, tot firmat electrònicament amb el certificat digital o el DNI electrònic del Secretari de l'Entitat Local per a donar fe legal de l'acte.

Així mateix, també es pot seguir en directe la celebració de la sessió plenària.

Pot accedir directament a través del següent enllaç: 

 

Ple historic                      Ple directe