NORMATIVES ESTATALS

DISPOSICIONS GENERALS

Constitució Espanyola

Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana

Carta Europea d'Autonomia Local

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local

Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local

Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals

Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s'aprova el Reglament de Servicis de les Corporacions locals

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

FUNCIÓ PÚBLICA

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris de l'Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional

Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'establixen les regles bàsiques i els programes mínims a què ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d'Administració Local

Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'establix el Règim de les retribucions dels funcionaris d'Administració Local

Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris de l'Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional

Reial Decret 480/1993, de 2 d'abril, pel qual s'integra en el Règim General de la Seguretat Social el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris de l'Administració Local

Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre Provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional

Orde de 10 d'agost de 1994 per la qual es dicten normes sobre Concursos de provisió de llocs reservats a funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels Procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial

POTESTAT SANCIONADORA

Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic

Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques

Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre Procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els servicis postals

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic

Orde EHA/1307/2005, de 29 d'abril, per la qual es regula la Utilització de mitjans electrònics en els procediments de contractació

Orde EHA/1220/2008, de 30 d'abril, per la qual s'aproven les Instruccions per a operar en la Plataforma de Contractació de l'Estat

EXPROPIACIÓ FORÇOSA

Llei de 16 de desembre de 1954 sobre Expropiació Forçosa

Decret de 26 d'abril de 1957 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa

JURISDICCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa

PATRIMONI I PROPIETATS PUBLIQUES

Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques

Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals

POBLACIÓ I DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES ENTITATS LOCALS

Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals

Reial Decret 3426/2000, de 15 de desembre, pel qual es regula el Procediment de delimitació de termes municipals pertanyents a distintes comunitats autònomes.

Reial Decret 382/1986, de 10 de febrer, pel qual es crea, organitza i regula el funcionament del Registre d'Entitats Locals

Orde de 3 de juny de 1986 per la qual es desenvolupa el Reial Decret 382/1986, de 10 de febrer, pel qual es crea, organitza i regula el funcionament del Registre d'Entitats Locals

HISENDES LOCALS

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals

Orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

Reial Decret 705/2002, de 19 de juliol, pel qual es regula l'autorització de les emissions de Deute Públic de les entitats locals

Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos

Orde EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals

CADASTRE IMMOBILIARI

Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari

Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel qual es desenvolupa el Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març

COOPERACIÓ LOCAL

Reial Decret 427/2005, de 15 d'abril, pel qual es regula la composició, les funcions i el funcionament de la Comissió Nacional d'Administració Local

Reial Decret 3489/2000, de 29 de desembre, pel qual es regula la naturalesa, composició i funcions de les Comissions Provincials de Col·laboració de l'Estat amb les Corporacions Locals

Reial Decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les entitats locals

Orde APU/293/2006, de 31 de gener, de desenvolupament i aplicació del Reial Decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les Entitats locals

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics

Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupament parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica

Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica

Reial Decret 806/2014, de 19 de setembre, sobre organització i instruments operatius de les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics

Orde HAP/1949/2014, de 13 d'octubre, per la qual es regula el Punt d'Accés General de l'Administració General de l'Estat i es crea la seua seu electrònica

Orde HAP/566/2013, de 8 d'abril, per la qual es regula el Registre Electrònic Comú

Orde PRE/878/2010, de 5 d'abril, per la qual s'establix el règim del sistema d'adreça electrònica habilitada previst en l'article 38.2 del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre

Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i servicis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social

IDENTIFICACIÓ, FIRMA ELECTRÒNICA I REPRESENTACIÓ

Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Firma Electrònica

Resolució de 29 de novembre de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es publica l'Acord d'aprovació de la Política de Firma Electrònica i de Certificats de l'Administració General de l'Estat i s'anuncia la seua publicació en la seu corresponent

Reial Decret 1553/2005, de 23 de desembre, pel qual es regula l'expedició del document nacional d'identitat i els seus certificats de firma electrònica

Orde HAP/1637/2012, de 5 de juliol, per la qual es regula el Registre Electrònic d'Apoderaments

Orde ESS/486/2013, de 26 de març, per la qual es crea i regula el Registre electrònic d'Apoderaments de la Seguretat Social per a la realització de tràmits i actuacions per mitjans electrònics

Orde PRE/1838/2014, de 8 d'octubre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres, de 19 de setembre de 2014, pel qual s'aprova Cl@ve, la plataforma comuna del Sector Públic Administratiu Estatal per a la identificació, autenticació i firma electrònica per mitjà de l'ús de claus concertades

NORMES TÈCNIQUES D'INTEROPERABILITAT

Resolució de 3 d'octubre de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Catàleg d'Estàndards

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Document Electrònic

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Digitalització de Documents

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat d'Expedient Electrònic

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Política de Firma Electrònica i de Certificats de l'Administració

Resolució de 28 de juny de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Protocols d'Intermediació de Dades

Resolució de 28 de juny de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Relació de Models de Dades

Resolució de 28 de juny de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Política de Gestió de Documents Electrònics

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Requisits de Connexió a la Xarxa de Comunicacions de les Administracions Públiques espanyoles

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Procediments de Copiat Autèntic i Conversió entre Documents Electrònics

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Model de Dades per a l'Intercanvi de Seients entre les Entitats Registrals

Resolució de 19 de febrer de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Reutilització de Recursos de la Informació

SISTEMA DE VERIFICACIÓ DE DADES

Orde PRE/3949/2006, de 26 de desembre, per la qual s'establix la configuració, característiques, requisits i procediments d'accés al Sistema de Verificació de Dades d'Identitat

Orde PRE/4008/2006, de 27 de desembre, per la qual s'establix la configuració, característiques, requisits i procediments d'accés al Sistema de Verificació de Dades de Residència

FACTURA ELECTRÒNICA

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la Factura Electrònica i creació del Registre Comptable de Factures en el Sector Públic

Orde HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les Condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques

Resolució de 25 de juny de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'establixen les Condicions d'ús de la plataforma FACe-Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat

Resolució de 10 d'octubre de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques i de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Gastos, per la qual s'establixen les Condicions tècniques normalitzades del Punt General d'Entrada de Factures Electròniques

Orde HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els Requisits funcionals i tècnics del Registre Comptable de Factures de les entitats de l'àmbit d'aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la Factura Electrònica i creació del Registre Comptable de Factures en el Sector Públic

REUTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre Reutilització de la Informació del Sector Públic

Reial Decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre Reutilització de la Informació del Sector Públic, per a l'àmbit del Sector Públic Estatal

PROTECCIÓ DE DADES

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMATIVES AUTONÒMIQUES

LLEI DE RÈGIMEN LOCAL

LEGISLACIÓ SECTORIAL