Els projectes d'ordenances reglaments i altres disposicions de caràcter normatiu